نیایش

خدایا کمکمان کن تا برای کسانی که به اندازه ما خوشبخت نیستند کاری انجام دهیم.